ໝວດຜະລິດຕະພັນລາວ

3333
ເຫຼົ້າຂຽວຜົ້ງສາລີ
ແຈ່ວຊີ້ນຈຸ່ມ
ເຫຼົ້າຂຽວຜົ້ງສາລີ
ຊາມັດບ້ານກໍແມນ
252573587_138353
ໝາກຂາມກວນ
ດອກປີບອົບແຫ້ງ
ເຫຼົ້າຂຽວຜົ້ງສາລີ
ຂາຂຽວບູຮານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *